רקע 

במסגת תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי שתיה ומתקני מי שתיה), התשע"ג- 2013  נדרש מקולחי הגלבוע  להציג תכנית לדיגום ובדיקת איכותם התברואתית של מי השתייה במערכת אספקת המים העירונית.

מסמך זה מציג את תכנית הדיגום לקולחי הגלבוע, כאשר תכנית הדיגום נקבעה בהתאם לתקנות בריאות העם ובהתייעצות עם נציגי משרד הבריאות במחוז עפולה.

כללי

מועצה אזורית הגלבוע, פרושה למרגלות רכס הגלבוע, הוקמה בשנת 1949 ומשתרעת על שטח של כ - 250,000 דונם בהם מתגוררים כ - 32,000 תושבים -  33 יישובים,( 8 קיבוצים, 14 מושבים, 6 יישובים קהילתיים ו- 5 כפרים ערביים).. תושבי המועצה מתפרנסים בענפי חקלאות רבים ומגוונים , בתעשייה ובתיירות, ובמקצועות החופשיים.

המועצה בנויה מ-3 תאי שטח: אזור יששכר, אזור עמק חרוד ואזור תענך.

אזור ישככר (ישובים צפוניים):

האזור כולל את היישובים, רמת צבי, מולדת, טמרה, טייבה ונעורה

אזור עמק חרוד:

האזור כולל את היישובים, יזרעאל, כפר יחזקאל, גדעונה, גבע, ע.ח.איחוד, ע.ח.מאוחד, תל יוסף, בית השיטה, בית אלפא וחפציבה.

אזור תענך:

האזור כולל יישובים בארבעה גושים: גוש אומן (ניר יפה, גדיש ומלאה), גוש חבר (דבורה, ברק, אדירים), גוש יעל (מיטב, פרזון, אביטל), גוש דרומי (מגן שאול, סנדלה, מוקיבלה וגן-נר) ומושב רם-און.


תיאור כללי של מערכות המים במועצה האזורית

יישובי מועצה האזורית "גלבוע" ניזונים חלקם ממערכות אספקת המים האזוריות של חברת "מקורות" וחלקם מבארות בשאיבה עצמאית.

להלן פירוט מערך אספקת המים ביישובי המועצה:

 • ספק ראשי מקורות – כל ישוב הינו ספק מים מקומי:
  הישובים – יזרעאל, מולדת,  רמת צבי, תל יוסף, אביטל, אדירים, גדיש, ניר יפה, פרזון, רם און, מגן שאול, גן נר, טייבה, סנדלה, מוקייבלה ( +באר עצמית)
 • ספק מים ראשי אגודה שיתופית עמק חרוד  – כל ישוב הינו ספק מים מקומי:
  הישובים גבע, תל יוסף , עין חרוד מאוחד, עין חרוד איחוד, בית השיטה, בית אלפא, חפציבה, כפר יחזקאל.
 • ספק מים ראשי מקורות – ספק מים לישובים תאגיד קולחי הגלבוע:
  הישובים ברק ,מיטב, מרכז חבר, מרכז אומן, מרכז יעל, דבורה, נורית, גדעונה, טמרה, נאעורה, שכונה חדשה - סנדלה,  אזור תעשיה גן נר ואזור תעשיה חבר.

 

 • התאגיד אחראי לאספקת שירותי המים ל 11  ישובים ואזורי תעשיה גן נר ומבואות הגלבוע  מהווים כ- 7,225  תושבים המהווים כ- 2,141  בתי אב
 • התאגיד רוכש מחברת מקורות:
  -​​​​​ כ-1,106,316 מ"ק בשנה מים שפירים
  - וכ- 220,598 מ"ק בשנה מים שפירים לחקלאות
  - וכ - 1,600,000 קוב בשנה קולחים 
 •  התאגיד מתחזק בריכת איגום בת 2000 מ"ק בתחום המועצה האזורית בישוב גדעונה.

תקנות מי השתייה:

תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתייה) מגדירות את איכות המים ומעוגנות ב"תקנות בריאות העם" התשל"ד - 1974, (נוסח משולב - 2001) המפורסם באתר משרד הבריאות.
התאגיד מבצע בדיקות רבות על פי דרישות והנחיות משרד הבריאות. מבצעים בדיקות  מיקרוביאלי, עכירות, מתכות, ריכוז כלור נותר וטריהלומתנים. מדי שלושה חודשים מתפרסמות תוצאות הבדיקות של דו''ח איכות המים באתר האינטרנט של התאגיד ושל מועצה אזורית הגלבוע .

אספקת מים ואיכות מים – תכנית דיגום מים

דוחות איכות מים

 תוצאות דיגומים