המחוקק הגדיר את גבולות האחריות בין התאגיד לבין בעלי הנכסים:

חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001

כל תקלה ברשת המים/ הביוב הציבורית- הינה באחריות התאגיד.
קו הגבול ברשת המים הוא במונה הראשי.

כל תקלה ברשת המים/ הביוב הפרטית - הינה באחריות דיירי המתחם  [בעל הנכס]
קו הגבול ברשת הביוב הוא בשוחת הביוב האחרונה של המגרש לפני היציאה לשוחת הביוב העירונית.

על פי ההנחיות הנ"ל ניתן לדעת האם התיקון או פתיחת הסתימה ייעשה על ידי הצרכן או התאגיד.